Bu siteyi çalıştırmak için Javascript çalıştırılmasına izin vermelisiniz.
Adrese Teslim
Cadde Seç

LITTLE CAESARS ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu, “15 Temmuz Mah., Bahar Cad. Polat İş Merkezi Sit. A Blok Apt. No: 6A Bağcılar/İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Çelebi Hizmet Gıda İşletmeleri Turizm San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
Bu ilişki çerçevesinde, elde edilen bilgi ve belgelerde tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri bulunması durumunda, bu kişisel verileri Şirketimiz ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirketimiz tarafından kabul edilmektedir ve bu anlamda yürütülmesi gereken aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüğü sizlerin sorumluluğundadır.
1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz iş başvuru süreçlerini yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından işe alım faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin web-sitemizde yer alan formun (https://www.littlecaesars.com.tr/kurumsal/basvuru-formu) doldurularak kişisel verileriniz, özgeçmişiniz, dijital formlarla vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır.
Şirketimizde çalışmak için yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız, 5/2(a) maddesi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2(c) maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un 5/2(ç) maddesi uyarınca veri sorumlusu Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kanun’un 5/2(f) hükmü uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kimlik, iletişim, eğitim ve mesleki deneyim, özgeçmiş (CV) gibi kişisel verileriniz Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak; işe başlama sürecinin yürütülmesine dayalı sözleşmesel ilişkisi kapsamında iş başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi, özgeçmişinizin incelenmesi ve görev tanımına uygunluğunuzun araştırılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı kanun, 6331 sayılı kanun ve iş güvenliği mevzuatı ile Şirketimizin tabi olduğu düzenlemelerden doğmaktadır.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’a ve mevzuata uygun olarak iş ortaklarımıza ilgili resmi kurumlara ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.
Şirketimiz, topladığı kişisel verileri, insan kaynakları faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, internet sitesi ve uygulamanın alt yapısı için destek almakta olduğumuz iş ortaklarıyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.
4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi “15 Temmuz Mah., Bahar Cad. Polat İş Merkezi Sit. A Blok Apt. No: 6A Bağcılar/İstanbul” adresine veya e-posta yolu ile info@littlecaesars.com.tr adresimize gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.